Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

ẤN QUANG PHÁP SƯ GIA ĐÌNH GIÁO DỤC PHÁP NGỮ