Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

BỘ DU GIÀ

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

DU GIÀ SƯ ĐỊA LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Kết tập: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 4
LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

LUẬN ĐẠI TRÍ ĐỘ

Hán dịch: Bồ Tát Long Thọ

Số bài: 137
LUẬN THẬP NHỊ MÔN

LUẬN THẬP NHỊ MÔN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 12
LUẬN TỊNH ĐỘ

LUẬN TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ca Tài, Đời Đường

Số bài: 9
LUẬN BẢO TẠNG

LUẬN BẢO TẠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Triệu, Đời Hậu Tần

Số bài: 3
LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

LUẬN VỀ CON ĐƯỜNG GIẢI THOÁT

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Ưu Ba Để Sa

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bà La, Đời Lương

Số bài: 12
LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

LUẬN THÍCH PHẬT MẪU BÁT NHÃ BA LA MẬT ĐA VIÊN TẬP YẾU NGHĨA

Giảng giải: Bồ Tát Tam Bảo Tôn, Bồ Tát Đại Vực Long

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 4
LUẬN KIM CANG CHÂM

LUẬN KIM CANG CHÂM

Giảng giải: Bồ Tát Pháp Xưng 

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

LUẬN HOA NGHIÊM NIỆM PHẬT TAM MUỘI

Giảng giải: Cư Sĩ Bành Tế Thanh

LUẬN TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP

LUẬN TÔN BÀ TU MẬT BỒ TÁT SỞ TẬP

Giảng giải: Tôn Giả Bà Tu Mật

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Bạt Trừng, Đời Phù Tần

Số bài: 15
LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

LUẬN GIẢNG RỘNG Ý NGHĨA NĂM UẨN THEO GIÁO PHÁP ĐẠI THỪA

Giảng giải: Bồ Tát An Huệ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Địa Bà Ha La, Đời Đường

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

TÂY PHƯƠNG HIỆP LUẬN

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Viên Hoằng Đạo, Đời Minh

Số bài: 10
THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

THANH TỊNH ĐẠO LUẬN

Giảng giải: Ngài Luận Sư Bhadantacariya Buddhaghosa

Số bài: 23
BỒ TÁT BỔN SANH MAN LUẬN

BỒ TÁT BỔN SANH MAN LUẬN

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thiệu Đức Huệ Tuân Đẳng, Đời Tống

Số bài: 27
CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT

CƯƠNG YẾU GIỚI LUẬT

Giảng giải: Thiền Sư Phật Quốc

Số bài: 2
LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

LUẬN ĐỐN NGỘ NHẬP ĐẠO YẾU MÔN

Giảng giải: Pháp Sư Huệ Hải, Đời Đường

Số bài: 3
LUẬN TỨ ĐẾ

LUẬN TỨ ĐẾ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Bà Tẩu Bạt Ma

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 6
LUẬN ĐẠI THỪA KHAI TÂM HIỂN TÁNH ĐỐN NGỘ CHÂN TÔNG

LUẬN ĐẠI THỪA KHAI TÂM HIỂN TÁNH ĐỐN NGỘ CHÂN TÔNG

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huệ Quang Thích, Đời Đường

LUẬN TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ

LUẬN TÁT BÀ ĐA TÔNG NGŨ SỰ

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thành, Nước Đại Thiên

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường