Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

BỘ LUẬN TẬP

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

LUẬN VỀ TAM DI ĐỂ BỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Pháp Thiên, Đời Tống

Số bài: 3
NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN

NHIẾP ĐẠI THỪA LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 5
LUẬN TAM PHÁP ĐỘ

LUẬN TAM PHÁP ĐỘ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tăng Già Đề Bà, Đời Đông Tấn

Số bài: 3
LUẬN VÔ TƯỚNG TƯ TRẦN

LUẬN VÔ TƯỚNG TƯ TRẦN

Giảng giải: Bồ Tát Trần Na

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

BÁCH LUẬN

BÁCH LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Đề Bà

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 11
LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN

LUẬN BÍCH CHI PHẬT NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Đại Sư Cát Tạng, Đời Tùy

Số bài: 4
LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM

LUẬN NHƯ THẬT PHẢN CHẤT NẠN PHẨM

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chơn Đế, Đời Trần

Số bài: 3
SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

SÁU PHÁP MÔN VI DIỆU

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Tán Ninh

Số bài: 10
LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM

LUẬN CHỨNG SỰ PHẦN A TỲ ĐÀM

Giảng giải: Bồ Tát Thế Hữu

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cầu Na Bạt Đà La, Đời Lưu Tống

Số bài: 8
LUẬN THI THIẾT

LUẬN THI THIẾT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

Số bài: 7
THẬP NHỊ MÔN LUẬN

THẬP NHỊ MÔN LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 12
LUẬN GIẢI QUYỂN

LUẬN GIẢI QUYỂN

Giảng giải: Bồ Tát Trần Na

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN PHẬT TÁNH

LUẬN PHẬT TÁNH

Giảng giải: Bồ Tát Thiên Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

Số bài: 4
QUÁN TÂM LUẬN SỚ

QUÁN TÂM LUẬN SỚ

Giảng giải: Sa Môn Quán Đảnh, Đời Tuỳ

Số bài: 20
DUY THỨC THẬP NHỊ LUẬN

DUY THỨC THẬP NHỊ LUẬN

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường