Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

BỘ THÍCH KINH LUẬN

LUẬN LỤC THẬP TỤNG NHƯ LÝ

LUẬN LỤC THẬP TỤNG NHƯ LÝ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thi Hộ, Đời Tống

LUẬN ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP

LUẬN ĐẠI THỪA THÀNH NGHIỆP

Giảng giải: Bồ Tát Thế Thân

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 2
LUẬN HIỂN THỨC

LUẬN HIỂN THỨC

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN THÍCH DU GIÀ SƯ ĐỊA

LUẬN THÍCH DU GIÀ SƯ ĐỊA

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Kết tập: Bồ Tát Vô Trước

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 2
LUẬN VƯƠNG PHÁP CHÁNH LÝ

LUẬN VƯƠNG PHÁP CHÁNH LÝ

Giảng giải: Bồ Tát Di Lặc

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Đời Đường

Số bài: 2
LUẬN TỐI THƯỢNG THỪA

LUẬN TỐI THƯỢNG THỪA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Hoằng Nhẫn, Đời Đường

TAM LUẬN DU Ý NGHĨA

TAM LUẬN DU Ý NGHĨA

Giảng giải: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Thạc

Số bài: 3
TỊNH ĐỘ TÂN LUẬN

TỊNH ĐỘ TÂN LUẬN

Giảng giải: Sa Môn Ấn Thuật

Số bài: 11
TỊNH ĐỘ SANH VÔ SANH LUẬN

TỊNH ĐỘ SANH VÔ SANH LUẬN

Giảng giải: Đại Sư Truyền Đăng

Số bài: 3