Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

CHÁNH NIỆM KHÔNG CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

CHÁNH NIỆM KHÔNG

CÓ TỰ TƯ TỰ LỢI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Quyết định không có ý niệm tự tư tự lợi, cái niệm này là vô niệm. Quyết định có ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh, đây là có niệm.

Có cái niệm gì?

Có cái ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh. Vô niệm là không có ý niệm tự tư tự lợi, đây chính là chánh niệm.

Cách nói này bạn liền dễ hiểu. Nếu như có ý niệm lợi ích tất cả chúng sanh, trong đó xen tạp lấy ý niệm tự tư tự lợi, cái ý niệm này không chánh, đây không phải là chánh niệm.

Chánh niệm chắc chắn không có tự tư tự lợi, một mực chỉ niệm tất cả chúng sanh, vì tất cả chúng sanh phục vụ. Mọi người chưa khế nhập cảnh giới này. Vào cảnh giới này là chân lạc, vì tất cả chúng sanh phục vụ là đại lạc.

Lời nói này trong Kinh Cô Ran của Hồi Giáo đều có, trong Kinh Điển nói qua rất nhiều lần, trong đó có câu: Thí giả, tỉ tiếp thọ thí giả, cánh hữu phước. Ý này là tương đồng. Ý nghĩa chính là chúng ta vì người khác, so với người tiếp nhận người khác thì ta càng có phước báo.

***