Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

CHỈ CÓ THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ ĐỚI NGHIỆP VÃNG SANH. A DI ĐÀ PHẬT GIÚP QUÝ VỊ TIÊU NGHIỆP

0