Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

CHIA SẺ TÂM ĐẮC THÁI THƯỢNG CẢM ỨNG THIÊN