Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

* PHẬT BỒ TÁT LÀ NHÀ ĐẠI GIÁO DỤC

* NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

* NHẬN THỨC NỀN GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC LUÂN LÝ

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* BỎ MẤT GIÁO DỤC ĐÓ CHÍNH LÀ LÀM VIỆC MÊ TÍN

* BỎ MẤT GIÁO DỤC ĐÓ CHÍNH LÀ LÀM VIỆC MÊ TÍN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* GIÁO DỤC TÔN GIÁO THÌ BỘC LỘ SỰ MÊ TÍN

* GIÁO DỤC TÔN GIÁO THÌ BỘC LỘ SỰ MÊ TÍN

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không