Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

CHÚNG SINH NIỆM PHẬT TRONG MƯỜI PHƯƠNG THẾ GIỚI, KHI LÂM CHUNG HÓA THÂN CỦA A DI ĐÀ PHẬT ĐẾN TIẾP DẪN QUÝ VỊ

0