Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

CHÚNG TA CÓ PHƯỚC BÁO RẤT LỚN MỚI ĐƯỢC NGÀI KHUYÊN BẢO THÂM NHẬP ĐẠI KINH CẦU SANH TỊNH ĐỘ

0