Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

CHÚNG TA PHẢI SANH KHỞI TÍN TÂM ĐỐI VỚI BẢN HỘI TẬP NÀY

0