Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

CÔNG ĐỨC KHÔNG CÒN, CÒN LẠI LÀ PHƯỚC ĐỨC

0