Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

CUỘC SỐNG VẬT CHẤT QUÝ VỊ KHÔNG CẦN LO LẮNG, QUÝ VỊ THÂN TÂM AN ĐỊNH, ĐÂY ĐỀU LÀ PHƯỚC BÁO

0