Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN

ĐẠO CHÍNH LÀ TỰ TÁNH, ĐẠO CHÍNH LÀ PHÁP THÂN
0