Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

ĐÂY LÀ Ở TRÊN GÓC ĐỘ CỦA CHÚNG TA NHÌN PHẬT, NHÌN PHÁP THÂN ĐẠI SĨ

ĐÂY LÀ Ở TRÊN GÓC ĐỘ CỦA CHÚNG TA NHÌN PHẬT, NHÌN PHÁP THÂN ĐẠI SĨ
0