Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

ĐẾN THẾ GIỚI CỰC LẠC LÀ HỌC TRÒ CỦA ĐỨC PHẬT A DI ĐÀ

CHÚNG TA VỚI PHẬT A DI ĐÀ KHÔNG PHẢI HAI

CHÚNG TA VỚI PHẬT A DI ĐÀ KHÔNG PHẢI HAI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

CHỈ CẦN NIỆM DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ

CHỈ CẦN NIỆM DANH HIỆU PHẬT A DI ĐÀ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT A DI ĐÀ KIẾN TẠO THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

PHẬT A DI ĐÀ KIẾN TẠO THẾ GIỚI TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM TÔI LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

TÂM TÔI LÀ PHẬT A DI ĐÀ, PHẬT A DI ĐÀ TỨC LÀ TÂM TÔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHẬT A DI ĐÀ CHÍNH LÀ TÂM TA

PHẬT A DI ĐÀ CHÍNH LÀ TÂM TA

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không