Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

DI ĐÀ LÀ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN, LÀ NỀN TẢNG CỦA TẤT CẢ CHƯ PHẬT