Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

ĐỊA NGỤC LÀ TỪ TỰ TÁNH BIẾN HIỆN RA

TÀI SẮC DANH THỰC THÙY GỐC NĂM ĐƯỜNG ĐỌA ĐỊA NGỤC

TÀI SẮC DANH THỰC THÙY GỐC NĂM ĐƯỜNG ĐỌA ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỊA NGỤC RẤT DỄ VÀO, NHƯNG LẠI KHÓ RA ĐƯỢC

ĐỊA NGỤC RẤT DỄ VÀO, NHƯNG LẠI KHÓ RA ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÂY CHÍNH LÀ KHÔNG TẠO NGHIỆP ĐỊA NGỤC

ĐÂY CHÍNH LÀ KHÔNG TẠO NGHIỆP ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĂN MẶC HỞ HANG QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

ĂN MẶC HỞ HANG QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 2
ĐỊA NGỤC THẬT LÀ THỐNG KHỔ KHÓ LÒNG CHỊU ĐỰNG NỔI

ĐỊA NGỤC THẬT LÀ THỐNG KHỔ KHÓ LÒNG CHỊU ĐỰNG NỔI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỖI ĐỊA NGỤC LỚN LẠI CÓ RẤT NHIỀU ĐỊA NGỤC NHỎ

MỖI ĐỊA NGỤC LỚN LẠI CÓ RẤT NHIỀU ĐỊA NGỤC NHỎ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không