Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

DO TRỜI BAN CHO, THỰC RA CHÍNH LÀ PHƯỚC BÁO DO MÌNH TU ĐƯỢC

0