Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

HẠNG NGƯỜI NÀY CÓ PHƯỚC MÀ KHÔNG ĐƯỢC HƯỞNG, NGUYÊN NHÂN LÀ NGÀY XƯA HỌ BỐ THÍ NHƯNG KHÔNG TỪ CHÂN TÂM

0