Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

HỄ CÒN TỰ TƯ TỰ LỢI

LÀ CHƯA CHUYỂN ĐƯỢC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Phá tứ tướng bằng cách nào?

Buông tự tư tự lợi xuống, buông danh văn, lợi dưỡng xuống, buông ngũ dục, lục trần xuống, buông tham sân si mạn xuống, đó chính là phương pháp thực tế để phá tứ tướng. Trong sinh hoạt thường nhật hằng ngày phải làm như vậy, nghiêm túc thực hiện, người căn tánh thượng đẳng thì mười năm sẽ chuyển phàm thành thánh.

Vì sao?

Tứ tướng, tứ kiến đã phá rồi, trong Đại Thừa, quý vị tối thiểu là bậc Bồ Tát thuộc địa vị Sơ Tín của Viên Giáo. Trong Tiểu Thừa phải là quả Tu Đà Hoàn, thực sự thành tựu. Đó là bậc thượng căn. Trung căn thì hai mươi năm, hạ căn ba mươi năm sẽ chuyển phàm thành Thánh.

Lúc ấy, quý vị thuyết pháp đương nhiên thanh tịnh, vô ngã mà. Khởi tâm động niệm đều vì hết thảy chúng sanh, họ được lợi ích chứ không phải mình lợi ích, niệm niệm xả kỷ vì người khác, không nhiễm trước mảy may.

Nhiễm trước là gì?

Tự tư tự lợi là nhiễm trước, nếu thấy chúng ta có chỗ nào tốt đẹp hả?

Nhiễm trước mất rồi. Không có ta đâu nhé. Bởi thế, lúc chúng ta đến đây, tức lúc chúng ta đến đầu thai trong Thế Giới này là do nghiệp lực mà đến. Học Phật rồi sẽ chuyển nghiệp lực thành nguyện lực. Cái thân nghiệp lực đã chết, cái thân hiện tại là thân nguyện lực.

Thân nguyện lực của chúng ta không khác gì Chư Phật, Bồ Tát thừa nguyện tái lai. Nay sống trong thế gian này là vì hết thảy chúng sanh khổ nạn, chẳng phải vì tự mình. Nếu vì mình thì sẽ Vãng Sanh bất cứ lúc nào, chuyện của chính mình đã làm xong rồi.

Kinh Luận thường nói: Sở tác dĩ biện, bất thọ hậu hữu. Việc làm đã xong, không còn phải chịu lấy thân sau, bất thọ hậu hữu là vĩnh viễn không bị đọa trong luân hồi, công việc của chính mình đã giải quyết ổn thỏa.

Thân thể này vẫn trụ trong thế gian để làm gì?

Há chẳng phải rất bất tịnh, rất kém minh bạch ư?

Vì chúng sanh, vì Phật Pháp, vì chánh pháp tồn tại lâu dài, vì rộng độ chúng sanh, vì những lẽ như vậy chứ nào phải vì chính mình. Thực sự chuyển được rồi. Hễ còn tự tư tự lợi là chưa chuyển được. Phải hiểu cho rõ ràng, minh bạch điều này.

***