Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

HIẾU THUẬN CHA MẸ LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

HIẾU THUẬN CHA MẸ

LÀ ĐỆ NHẤT ĐỨC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Bởi thế giết hại cha mẹ, trong Kinh nói: Nhất định đọa địa ngục không còn nghi ngờ, chắc chắn đọa vào địa ngục. Trái lại hiếu thuận cha mẹ là đệ nhất đức trong thế xuất thế gian, đệ nhất thiện. Phật Pháp nói người này thiện căn sâu dày, pháp thế gian cũng không ngoại lệ. Thiện căn sâu dày, hiếu thuận cha mẹ.

Điển tịch Tịnh Tông Kinh Quán Vô Lượng Thọ Phật, câu đầu tiên trong Tịnh Nghiệp Tam Phước chính là hiếu thuận cha mẹ, hiếu thuận cha mẹ là đệ nhất đức. Giết hại cha mẹ là đại tội đệ nhất, thiên lý không dung, pháp luật không cho phép.

Nhưng pháp luật hiện nay đối với việc giết hại cha mẹ, hình phạt cũng giảm nhẹ. Pháp luật ngày xưa không như vậy, pháp luật ngày xưa nếu giết cha giết mẹ chắc chắn bị tử hình, không có giảm hình, không có miễn tội. Tội bất hiếu là tội cực ác.

Trước đây Thầy Lý nói với chúng tôi một vấn đề, điều này là thật. Đây là ngày xưa, có một nơi xuất hiện một đứa nghịch tử giết chết cha mình, đương nhiên bị phán tử hình. Triều Đình hạ lệnh cắt chức vị Tri Huyện ở đây, Tuần Phủ tức Tỉnh Trưởng ngày xưa ghi lại những lỗi lầm lớn nhỏ.

Nghĩa là dưới sự trị lý của quý vị, sao lại xuất hiện một người ác đến thế?

Quan địa phương như quý vị không làm hết trách nhiệm giáo hóa nhân dân. Xử phạt như thế vẫn chưa đủ, Triều Đình hạ chỉ. Ngày xưa có bức tường thành, phá hư một gốc tường thành.

Biểu thị thành thị này, khu vực này đã xuất hiện một kẻ đại bất hiếu như thế, là sỉ nhục của toàn thành thị này, nghiêm trọng đến như vậy đấy. Bây giờ giết cha giết mẹ không còn là chuyện bất thường nữa, rất thường thấy. Ngày xưa chuyện này không thể tưởng tượng được, đây là việc lớn.

***