Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

HỌC GIÁO DỤC THÁNH HIỀN THAY ĐỔI VẬN MỆNH ĐỜI NGƯỜI