Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KHAI THỊ DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN

KHAI THỊ DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN - TẬP MỘT

KHAI THỊ DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN - TẬP MỘT

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng

KHAI THỊ DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN - TẬP HAI

KHAI THỊ DI ĐÀ THẬP NIỆM TẤT SANH NGUYỆN - TẬP HAI

Giảng giải: Pháp Sư Định Hoằng