Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

KHÔNG CÓ THAM SÂN SI THÌ CÁI

THIỆN ĐÓ MỚI LÀ CHÂN THIỆN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Trên Kinh Điển Đại Thừa, Phật thường nói: Bồ Tát thiện căn duy nhất tinh tấn. Thiện căn của Bồ Tát chỉ có một điều. Trong thiện pháp thế gian chúng ta có ba điều, ba thiện căn là không tham, không sân, không si.

Cho nên các vị phải nên biết, tham sân si đoạn rồi, bạn khởi tâm động niệm lời nói việc làm mới là thiện hạnh, không việc gì không thiện.

Chỉ cần tham sân si chưa đoạn, việc thiện của bạn làm đều không đáng tin, chưa hẳn là chân thiện. Không có tham sân si thì cái thiện đó mới gọi là chân thiện.

Đạo lý này chỉ có Phật mới có thể nói ra được, người phàm làm gì biết được?

Người phàm là lấy giả làm thật.

***