Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

MƯỜI PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MƯỜI PHẦN LỢI ÍCH

THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

THÀNH KÍNH CHÍNH LÀ VÀO CỬA ĐẠO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

BỐN CHỮ THÀNH KÍNH KHIÊM HÒA RẤT QUAN TRỌNG

BỐN CHỮ THÀNH KÍNH KHIÊM HÒA RẤT QUAN TRỌNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VẤN ĐỀ Ở CHỖ KHÔNG CÓ TÂM THÀNH KÍNH

VẤN ĐỀ Ở CHỖ KHÔNG CÓ TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

QUÝ VỊ KHÔNG CÓ CHÂN THÀNH, KHÔNG CÓ CUNG KÍNH

QUÝ VỊ KHÔNG CÓ CHÂN THÀNH, KHÔNG CÓ CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐỐI VỚI HẾT THẢY CHÚNG SINH CẦN PHẢI CUNG KÍNH

ĐỐI VỚI HẾT THẢY CHÚNG SINH CẦN PHẢI CUNG KÍNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỘT PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MỘT PHẦN LỢI ÍCH

MỘT PHẦN THÀNH KÍNH ĐƯỢC MỘT PHẦN LỢI ÍCH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không