Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KHÔNG XẢ BỎ THAM SÂN SI, TU ĐƯỢC PHƯỚC THÌ ĐẾN QUỶ ĐẠO SÚC SINH ĐẠO MÀ HƯỞNG PHƯỚC

0