Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KINH ĐIỂN ĐẠI THỪA

BỘ BÁT NHÃ

BỘ BÁT NHÃ

Số bài: 31
BỘ BẢN DUYÊN

BỘ BẢN DUYÊN

Số bài: 55
BỘ BẢO TÍCH

BỘ BẢO TÍCH

Số bài: 71
BỘ HOA NGHIÊM

BỘ HOA NGHIÊM

Số bài: 108
BỘ PHÁP HOA

BỘ PHÁP HOA

Số bài: 84
BỘ NIẾT BÀN

BỘ NIẾT BÀN

Số bài: 203
BỘ ĐẠI TẬP

BỘ ĐẠI TẬP

Số bài: 282
BỘ KINH TẬP

BỘ KINH TẬP

Số bài: 168
CÁC BỘ KHÁC

CÁC BỘ KHÁC

Số bài: 55