Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KINH HOA NGHIÊM NÓI MỘT TỨC HẾT THẢY, HẾT THẢY TỨC MỘT, CHÍNH LÀ CÁI Ý NÀY

KINH HOA NGHIÊM NÓI MỘT TỨC HẾT THẢY, HẾT THẢY TỨC MỘT, CHÍNH LÀ CÁI Ý NÀY
0