Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ, BỘ KINH NÀY KHÔNG COI LÀ LỚN, PHÂN LƯỢNG NÀY KHÔNG NHIỀU

KINH VÔ LƯỢNG THỌ, BỘ KINH NÀY KHÔNG COI LÀ LỚN, PHÂN LƯỢNG NÀY KHÔNG NHIỀU
0