Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ ĐƯỢC GỌI LÀ KINH BẬC NHẤT TRONG TỊNH ĐỘ TÔNG

PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

PHẬT CHÍNH LÀ MỘT BỘ KINH VÔ LƯỢNG THỌ NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TỊNH ĐỘ TÔNG KHẲNG ĐỊNH LẤY TẠI GIA LÀM CHỦ

TỊNH ĐỘ TÔNG KHẲNG ĐỊNH LẤY TẠI GIA LÀM CHỦ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

VĂN THÙ BỒ TÁT BẢO TỔ, PHẢI TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

VĂN THÙ BỒ TÁT BẢO TỔ, PHẢI TU PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

PHÁP MÔN NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHỔ NHIẾP QUẦN SANH

PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ PHỔ NHIẾP QUẦN SANH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không