Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KIẾN GIẢI CỦA CHÚNG TA NHẤT ĐỊNH PHẢI DỰA TRÊN KINH VÔ LƯỢNG THỌ