Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRÍ TUỆ, KINH LUẬN ĐẠI THỪA LÀ TRÍ TUỆ

KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀ TRÍ TUỆ, KINH LUẬN ĐẠI THỪA LÀ TRÍ TUỆ
0