Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

LOẠI KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NÀY BẢN THÂN CHÚNG TA KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC, VÌ NÓ QUÁ SÂU, QUÁ TINH MẬT

LOẠI KHỞI TÂM ĐỘNG NIỆM NÀY BẢN THÂN CHÚNG TA KHÔNG CẢM NHẬN ĐƯỢC, VÌ NÓ QUÁ SÂU, QUÁ TINH MẬT
0