Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM MỘT - PHẨM AN LẠC GIẢI THOÁT

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM MỘT - PHẨM AN LẠC GIẢI THOÁT

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM HAI - PHẨM TẠP

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM HAI - PHẨM TẠP

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM BA - PHẨM BỒ ĐỀ TƯ LƯƠNG

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM BA - PHẨM BỒ ĐỀ TƯ LƯƠNG

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM BỐN - PHẨM GIÁO VƯƠNG DẠY VUA

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM BỐN - PHẨM GIÁO VƯƠNG DẠY VUA

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM NĂM - PHẨM XUẤT GIA CHÁNH HẠNH

LUẬN BẢO HÀNH VƯƠNG CHÁNH - PHẨM NĂM - PHẨM XUẤT GIA CHÁNH HẠNH

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Chân Đế, Đời Trần