Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MỘT - PHẨM MỞ ĐẦU

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MỘT - PHẨM MỞ ĐẦU

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM HAI - PHẨM NHẬP ĐỊA THỨ NHẤT

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM HAI - PHẨM NHẬP ĐỊA THỨ NHẤT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM BA - PHẨM TƯỚNG ĐỊA

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM BA - PHẨM TƯỚNG ĐỊA

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM BỐN - PHẨM TỊNH ĐỊA

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM BỐN - PHẨM TỊNH ĐỊA

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM NĂM - PHẨM THÍCH NGUYỆN

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM NĂM - PHẨM THÍCH NGUYỆN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 2
LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM SÁU - PHẨM PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM SÁU - PHẨM PHÁT TÂM BỒ ĐỀ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM BẢY - PHẨM ĐIỀU PHỤC TÂM

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM BẢY - PHẨM ĐIỀU PHỤC TÂM

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM TÁM - PHẨM TƯỚNG KHÔNG THOÁI CHUYỂN

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM TÁM - PHẨM TƯỚNG KHÔNG THOÁI CHUYỂN

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM CHÍN - PHẨM DỊ HÀNH

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM CHÍN - PHẨM DỊ HÀNH

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI - PHẨM TRỪ NGHIỆP

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI - PHẨM TRỪ NGHIỆP

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI MỘT - PHẨM PHÂN BIỆT CÔNG ĐỨC

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM PHÂN BIỆT BỐ THÍ

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI HAI - PHẨM PHÂN BIỆT BỐ THÍ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

Số bài: 2
LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM PHÂN BIỆT PHÁP THÍ

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI BA - PHẨM PHÂN BIỆT PHÁP THÍ

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM TƯỚNG QUY MẠNG

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI BỐN - PHẨM TƯỚNG QUY MẠNG

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM NĂM GIỚI

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI NĂM - PHẨM NĂM GIỚI

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI SÁU - BIẾT NHỮNG TAI HỌA CỦA GIA ĐÌNH

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI SÁU - BIẾT NHỮNG TAI HỌA CỦA GIA ĐÌNH

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM VÀO CHÙA

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI BẢY - PHẨM VÀO CHÙA

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM CÙNG HÀNH

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI TÁM - PHẨM CÙNG HÀNH

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM BỐN PHÁP

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM MƯỜI CHÍN - PHẨM BỐN PHÁP

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM NIỆM PHẬT

LUẬN THẬP TRỤ TỲ BÀ SA - PHẨM HAI MƯƠI - PHẨM NIỆM PHẬT

Giảng giải: Bồ Tát Long Thọ

Hán dịch: Ngài Tam Tạng Pháp Sư Cưu Ma La Thập, Đời Diêu Tần