Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

MỖI GIA ĐÌNH ĐỀU HẠNH PHÚC MỸ MÃN, XÃ HỘI HÀI HÒA, QUỐC GIA GIÀU MẠNH, THIÊN HẠ THÁI BÌNH

MỖI GIA ĐÌNH ĐỀU HẠNH PHÚC

 MỸ MÃN, XÃ HỘI HÀI HÒA, QUỐC GIA

GIÀU MẠNH, THIÊN HẠ THÁI BÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Sự nghiệp của Phật là giáo dục. Phật là thầy giáo, giáo hóa chúng sanh. Chúng ta cũng học Phật, cho nên hành đồng với Phật tức là giáo hóa đồng với Phật.

Phật thị hiện nơi thế gian, sanh trong nhà Đế Vương, mạng của Ngài định sẵn là làm Quốc Vương, nhưng Ngài từ bỏ ngai vàng, làm thầy giáo, làm một vị Giáo Sư thuần túy chỉ vì nghĩa vụ. Làm tròn nghĩa vụ giáo học, không nói đến thù lao, thầy giáo như thế, chúng ta phải học tập theo.

Đức hạnh của chính mình chưa thành tựu thì không thể dạy người khác, mình phải làm gương trước, thì mới có thể dạy người… học Phật là lập chí làm một người thầy tốt, nhất định phải làm được trang nghiêm chúng hành, quỹ phạm Cụ Túc, vì tất cả chúng sanh làm một tấm gương tốt.

Giáo hóa xã hội, khiến cho mỗi chúng sanh đều khỏe mạnh, vui vẻ. Mỗi gia đình đều hạnh phúc mỹ mãn, xã hội hài hòa, Quốc Gia giàu mạnh, thiên hạ thái bình.

***