Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NĂM KHOÁ MỤC TU HÀNH THEO PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ