Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NẾU CÓ THỂ NGHĨ ĐẾN THƯỜNG TRỤ TAM BẢO MÀ TIẾT KIỆM ĐƯỢC MỘT PHẦN NÀO, ĐẤY LÀ QUÝ VỊ ĐÃ TU PHƯỚC RỒI

0