Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NẾU KHÔNG ĐOẠN NHỮNG PHIỀN NÃO NÀY TA SẼ KHÔNG THẤY ĐƯỢC PHÁP THÂN

NẾU KHÔNG ĐOẠN NHỮNG PHIỀN NÃO NÀY TA SẼ KHÔNG THẤY ĐƯỢC PHÁP THÂN
0