Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

LẤY KINH VÔ LƯỢNG THỌ LÀM LÃO SƯ, NƯƠNG VÀO KINH VÔ LƯỢNG THỌ ĐỂ TU HỌC

CÓ THỂ NÓI PHIÊN DỊCH VÔ LƯỢNG THỌ KINH NHIỀU NHẤT

CÓ THỂ NÓI PHIÊN DỊCH VÔ LƯỢNG THỌ KINH NHIỀU NHẤT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

MỚI BIẾT ĐÂY LÀ BỘ ĐẠI KINH HY HỮU KHÓ GẶP

MỚI BIẾT ĐÂY LÀ BỘ ĐẠI KINH HY HỮU KHÓ GẶP

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không