Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NGHIỆP LUÂN HỒI LÀ GÌ? THAM SÂN SI MẠN NGHI, PHẢI NHỔ TẬN GỐC NĂM ĐỘC NÀY

NGHIỆP LUÂN HỒI LÀ GÌ?

THAM SÂN SI MẠN NGHI, PHẢI

NHỔ TẬN GỐC NĂM ĐỘC NÀY

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Gia Tường Sớ nói: Đạt được phước đức này sẽ đạt được Nhị Quả viễn cận, thành tựu hạnh của nó.

Cận quả như trong Tịnh Ảnh Sớ nói: Do trì ngũ giới, đối với hiện đời, thân tâm yên ổn không bệnh khổ. Không sát sanh, tâm địa nhân từ lương thiện, như vậy sẽ tâm an lý đắc, tâm của quý vị là định, tâm là an, tâm là hoan hỷ, trong nhà Phật gọi là tâm từ bi.

Không sát sanh, chẳng những không sát sanh, mà còn không có ý niệm tổn thương đối với tất cả chúng sanh. Chẳng những không có hành vi, đến ý niệm cũng không có, thương yêu tất cả chúng sanh, tôn trọng tất cả chúng sanh. Quý vị thương yêu họ, họ cũng yêu thương quý vị.

Chư vị học Phật đều cảm thấy bản thân nghiệp chướng sâu nặng. Đời trước và đời này khi chưa học Phật, đã tạo ra những điều ác có lỗi với chúng sanh như giết chúng, ăn thịt chúng.

Khi học Phật mới biết tâm hành này là sai lầm, chúng ta sám hối thay đổi làm mới. Chẳng những không còn sát sanh, mà còn bảo hộ chúng, đối đãi tốt với tất cả chúng sanh, tâm an lý đắc.

Không trộm cắp, không trộm cắp phải làm như thế nào?

Không chiếm lợi ích của tất cả chúng sanh, chiếm một chút lợi ích, ý niệm này là tâm trộm cắp. Tuy không có hành vi trộm cắp, nhưng muốn chiếm một chút lợi ích, đây là tâm trộm cắp, đến điểm này cũng nên đoạn tận nó. Giữa sự thủ và xả, chúng ta thủ chỉ cần vừa đủ, không tham, còn cho người khác càng nhiều càng tốt. Thủ phải ít, xả cho người khác phải nhiều, đây là nghĩa.

Không sát sanh là nhân, nhân ái. Không dâm dục là lễ, phải giữ lễ, lễ là nói tiết độ, chính là nói tiết chế, có mực thước, không được quá đáng, không được vượt giới hạn. Không uống rượu là trí, người uống rượu mê hoặc điên đảo.

Sau khi uống rượu xong thường tạo ra rất nhiều tội nghiệp mà chính bản thân họ không khống chế được. Không vọng ngữ là tín, giao tiếp với bất kỳ ai đều phải nói đến chữ tín. Cho nên năm điều này nhất định phải hoàn toàn thực hiện, nỗ lực hành trì.

Người khác không hành trì thì mình hành trì, chúng ta cố gắng thể hiện, trong đời này bất luận ở trong cảnh giới nào, tâm quý vị đều an, không có sợ hãi.

Như xã hội hiện nay tình hình này rất phổ biến, gọi là tánh tình nông nỗi. Quý vị nhất định là tinh thần thoải mái dể chịu, khác với những người đó, nên thân an không có khổ, đây là quả báo gần.

Quả báo xa là được sanh Cực Lạc, nhất định chứng Niết Bàn, đây là Tu Tịnh Độ, Tu Tịnh Độ chúng ta chỉ có một mục tiêu là cầu sanh Thế Giới Tây Phương Cực Lạc. Hay nói cách khác là không tạo nghiệp luân hồi, đoạn tận nó.

Nghiệp luân hồi là gì?

Tham sân si mạn nghi, phải nhổ tận gốc năm độc này.

Nguyện vọng của chúng ta là đến Thế Giới Cực Lạc thân cận Phật A Di Đà, vì sao vậy?

Vì chỉ có ở trong hội của Phật A Di Đà, chúng ta mới thành tựu vô thượng Bồ Đề trong đời này được. Mục tiêu chúng ta đã đạt được là định chứng Niết Bàn, định là quyết định không hề có chút nghi ngờ nào.

Chứng Niết Bàn là trở về tự tánh, là Diệu Giác Như Lai trong Kinh Hoa Nghiêm. Điều này Đức Thế Tôn và mười phương Chư Phật đều khai thị cho chúng ta rất rõ ràng.

***