Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ? TÔI NÓI CĂN NGUYÊN LÀ Ở TRONG GIA ĐÌNH

NGUYÊN NHÂN LÀ GÌ? TÔI NÓI 

CĂN NGUYÊN LÀ Ở TRONG GIA ĐÌNH

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không
 

Chúng tôi thảo luận, làm sao dùng thủ đoạn hòa bình thật sự để làm công tác hòa bình. Trước đây phương pháp hóa giải xung đột của họ là quan niệm của người phương Tây, là dùng cách trấn áp, trả thù.

Dùng trấn áp và trả thù diễn biến thành chiến tranh khủng bố, diễn biến thành như thế. Họ biết phương pháp này không thể giải quyết được vấn đề, cứ như vậy sẽ ngày càng nghiêm trọng hơn.

Cho nên thật sự muốn dùng phương pháp hòa bình để giải quyết. Sau khi họ báo cáo xong, họ để tôi nói. Tôi nói vấn đề này giống như Bác Sĩ trị bệnh vậy, nhất định phải tìm ra nguyên nhân của căn bệnh, tùy bệnh cho thuốc mới có hiệu quả. Hiện nay quý vị, tôi cảm thấy chưa tìm ra nguyên nhân xung đột, nên rất khó giải quyết vấn đề.

Nguyên nhân là gì?

Tôi nói căn nguyên ở trong gia đình. Họ cảm thấy rất kinh ngạc, xưa nay chưa từng nghĩ đến xúc đột phát sanh từ trong gia đình. Tôi nói với mọi người đó là mười chín vị giáo thọ, còn có mấy nhân viên làm việc, tổng cộng tất cả chỉ có hơn hai mươi người.

Tôi nói chắc quý vị đều biết, hiện nay mức độ ly hôn có cao không?

Mọi người đều biết, đừng xem nhẹ tần suất ly hôn này, nó là nguồn gốc của xung đột. Quý vị thấy, vợ chồng xung đột, vợ chồng xung đột nhất định dẫn đến cha con xung đột, anh em xung đột, xóm làng xung đột.

Những người này đi vào xã hội, họ có thể không xung đột với người khác sao?

Họ không hề nghĩ đến điều này, sau khi nghe xong cảm thấy rất có lý.

Tôi nói còn có nguyên nhân sâu xa hơn, sâu hơn là gì?

Tôi nói là xung đột giữa bản thân và bản thân quý vị, người xưa gọi là xung đột giữa bản tánh và tập tánh. Bản tánh là thiện, bản tánh vốn thiện, tập tánh bất thiện, thiện và bất thiện xung đột. Phiên dịch vấn đề này rất khó, không dễ chút nào, họ không có khái niệm này. Sau cùng tôi đưa ra ví dụ để chứng minh, chẳng hạn nói đến lợi.

Sự lợi và hại này, lợi ích ngay trước mắt, ý niệm đầu tiên ta nghĩ ta nên tự lợi hay là lợi tha?

Đương nhiên là tự lợi. Được.

Tôi muốn tự lợi, anh cũng muốn tự lợi, phải chăng anh và tôi đã phát sanh xung đột?

Họ hiểu được vấn đề. Tôi nói nếu khi lợi được đặt lên hàng đầu, chúng ta đều nghĩ đến lợi tha, xung đột không còn, đây là nguyên nhân của mọi nguyên nhân.

***