Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NHÂN VÀ DUYÊN KẾT HỢP THÌ QUẢ BÁO HIỆN TIỀN

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

TÂM SÂN HẬN QUẢ BÁO Ở ĐỊA NGỤC

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

DO MỖI NGƯỜI CÓ NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO RIÊNG

DO MỖI NGƯỜI CÓ NHÂN DUYÊN QUẢ BÁO RIÊNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

ĐÓ LÀ THIỆN DUYÊN THÙ THẮNG VÔ LƯỢNG

ĐÓ LÀ THIỆN DUYÊN THÙ THẮNG VÔ LƯỢNG

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÁNH KHÔNG LÀ TRÍ NHÂN DUYÊN

TÁNH KHÔNG LÀ TRÍ NHÂN DUYÊN

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

HƯ KHÔNG PHÁP GIỚI Y CHÁNH TRANG NGHIÊM LÀ MỘT QUẢ BÁO

HƯ KHÔNG PHÁP GIỚI Y CHÁNH TRANG NGHIÊM LÀ MỘT QUẢ BÁO

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không