Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NHƯ VẬY PHÁP THÂN BẤT SANH, BẤT DIỆT

NHƯ VẬY PHÁP THÂN BẤT SANH, BẤT DIỆT
0