Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NHỮNG ĐIỀU TẠO TÁC CŨNG LÀ THAM SÂN SI. QUẢ BÁO TRONG TƯƠNG LAI CŨNG LÀ ĐỊA NGỤC, NGÃ QUỶ, SÚC SINH

NHỮNG ĐIỀU TẠO TÁC CŨNG LÀ THAM SÂN SI. QUẢ BÁO TRONG TƯƠNG LAI CŨNG LÀ ĐỊA NGỤC, NGÃ QUỶ, SÚC SINH
0