Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NHỮNG NGƯỜI LÀM PHẬT Ở QUÁ KHỨ, HIỆN TẠI THIỆN CĂN PHƯỚC ĐỨC CỦA HỌ RẤT DÀY

0