Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

NUÔI DƯỠNG ĐƯỢC PHÁP THÂN HUỆ MẠNG, QUÝ VỊ THỬ NGHĨ XEM KHÔNG NUÔI DƯỠNG ĐƯỢC NHỤC THÂN CỦA CHÚNG TA SAO?

0