Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHÁP NGỮ CHỌN LỌC CỦA CAO TĂNG, TỔ SƯ, ĐẠI ĐỨC

* THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

* THIÊN MA, THẦN MA, QUỶ MA, NGƯỜI MA

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

* TẠI SAO THẾ GIỚI CÓ CHIẾN TRANH?

* TẠI SAO THẾ GIỚI CÓ CHIẾN TRANH?

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

* MỘT ÐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI

* MỘT ÐẠI HỌA CHO NHÂN LOẠI

Giảng giải: Hoà Thượng Tuyên Hoá

* VÌ SAO PHẢI CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

* VÌ SAO PHẢI CẦU SANH TÂY PHƯƠNG CỰC LẠC?

Giảng giải: Thiên Như Duy Tắc Thiền Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

* GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

* GIỮ GIỚI VÀ PHẠM GIỚI

Giảng giải: Hòa Thượng Tinh Vân

* PHẢI CỨU VÃN NGUY CƠ  CỦA THẾ GIỚI

* PHẢI CỨU VÃN NGUY CƠ CỦA THẾ GIỚI

Giảng giải: Pháp Sư Tịnh Không

* LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ NGHĨA

* LƯỢC LUẬN AN LẠC TỊNH ĐỘ NGHĨA

Giảng giải: Đàm Loan Đại Sư
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

* CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

* CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tuyên Hóa
Việt dịch: Hòa Thượng Thích Minh Thành

* KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

* KHAI THỊ CỦA ĐẠI SƯ HÀNH SÁCH

Giảng giải: Đại Sư Hành Sách

* MIỄN CƯ TÂM THÀNH KÍNH

* MIỄN CƯ TÂM THÀNH KÍNH

Giảng giải: Đại Sư Ấn Quang