Ñaït Nieäm Phaät Tam Muoäi
thì vieäc Vaõng Sanh ñaõ chaéc chaén

niemphat.edu.vn

PHẬT NÓI VỚI CHÚNG TA PHÁP MÔN TỊNH ĐỘ CHỈ CÓ MỘT, KHÔNG CÓ THỨ HAI

CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

CÔNG ĐỨC NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 4
NGHE KINH LÀ NIỆM PHẬT

NGHE KINH LÀ NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NẾU ĐẠT NIỆM PHẬT TAM MUỘI CHẲNG CÓ CHƯỚNG NGẠI

NẾU ĐẠT NIỆM PHẬT TAM MUỘI CHẲNG CÓ CHƯỚNG NGẠI

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

TÍN NGUYỆN HẠNH, HẠNH TỨC LÀ CHÂN THẬT NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM PHẬT VÃNG SANH, CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?

NIỆM PHẬT VÃNG SANH, CHÚNG TA CÓ THỂ LÀM ĐƯỢC HAY KHÔNG?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

Số bài: 3
NIỆM PHẬT VÌ SAO KHÔNG VÃNG SANH?

NIỆM PHẬT VÌ SAO KHÔNG VÃNG SANH?

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT

LỢI ÍCH CỦA NIỆM PHẬT

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

NIỆM PHẬT NHẤT ĐỊNH SANH TỊNH ĐỘ

NIỆM PHẬT NHẤT ĐỊNH SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không

TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT, CẦU SANH TỊNH ĐỘ

TRÌ GIỚI NIỆM PHẬT, CẦU SANH TỊNH ĐỘ

Giảng giải: Hòa Thượng Tịnh Không